Lidmaatschap

Senioren

EUR130,00
 • Per jaar
 • In termijnen van 10 maanden
 • IBAN NL80SNSB0859147797
 • Contributieregeling zie onderaan de pagina

Contributieregeling

 1. Alle spelende leden van de vereniging zijn contributie verschuldigd.
 2. Het contributiebedrag wordt door het bestuur vastgesteld en bedraagt thans EUR 130,00 per lid per seizoen.
 3. Elk lid dat per 1 juli van enig seizoen lid is van de vereniging is het hele jaarbedrag verschuldigd. Ingeval men gedurende het seizoen lid wordt kan het bestuur besluiten dat het contributiebedrag daaraan wordt aangepast.
 4. Jeugdspelers tot en met de categorie A betalen 50% van de contributie.
 5. De contributie dient tenminste in 10 maandelijkse termijnen vanaf 1 augustus te worden voldaan.
 6. Op individuele basis kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt ten aanzien van bedrag en betaling. Verzoeken daartoe dienen te worden gericht aan bestuurslid Willie Sarneel.
 7. Indien enige vrijstelling van contributie wordt verleend geldt die alleen als de speler de daarmee samenhangende verplichtingen naar het oordeel van het bestuur volledig is nagekomen, tenzij overmacht in het spel is.
 8. Blessures, afmeldingen en/of verhinderingen ontslaan niet van contributieverplichtingen tenzij het bestuur dit uitdrukkelijk bepaalt.
 9. Leden die naast speler ook een wezenlijke vrijwilligersrol binnen of voor de vereniging vervullen kunnen door het bestuur (gedeeltelijk) van hun contributieverplichtingen worden ontslagen.
 10. In hier niet voorziene gevallen kan ontslag van contributieverplichting alleen worden verleend door het bestuur.